Ústredný zväz židovských náb. obcí

Obnova cintorína v Bytči

15.11.2022

Zo Židovskej náboženskej obce v Žiline sme dostali túto potešujúcu rekapituláciu ich záslužných aktivít.

Od vlaňajška prebiehajú práce na rekonštrukcii hrobky baróna Poppera a revitalizácii cintorína v Bytči - Hliníku. Prvou časťou prác na jar roku 2021 bolo odstránenie desiatok náletových drevín a kríkov z plochy cintorína. V lete tohto roku boli ukončené práce na stabilizácii základov hrobky. Celú hrobku sme odkopali a zabezpečili jej statiku podzemným betónovým ochranným múrom. Mramorové stupne okolo hrobky boli opäť uložené na pôvodné miesto na novom betónovom základe a chýbajúce mramorové stupne boli nahradené betónovými. Vyčistili sme odpadkami totálne zasypanú pohrebnú komoru a nanovo ju omietli. V budúcom roku musíme ešte zabezpečiť statiku stropu hrobky, ktorá je narušená a na tieto práce čakajú na projekt od renomovaného statika. Podarilo sa nám nájsť a nanovo postaviť 30 náhrobných kameňov, celý cintorín tým dostal nový vzhľad. Torzá polámaných náhrobkov, ktoré už nebolo možné postaviť nad hroby sme uložili na súvislú plochu, má približne 16 m2. Vďaka patrí aj mestu Bytča, ktoré na svoje náklady zabezpečilo trinásťkrát odvoz kontajnerov s rôznym odpadom a zeminou zo staveniska.

Kto bol Barón Popper?

Dominantou židovského cintorína v Bytči je monumentálna hrobka rodu Popperovcov.

Popri Turzovcoch, Esterházyovcoch, Popperovci patrili k najvýznamnejším rodom, ktorý sa zaslúžil o rozmach Bytče a regiónu. K obrovskému majetku sa dostali prostredníctvom obchodu s drevom. Barón Leopold Popper (1821-1886) bol povýšený do šľachtického stavu, jeho syn a dedič - barón Dr. Armín Popper (1860-1924) bol poslancom uhorského parlamentu za mesto Čadca. Po ňom sa dedičom obrovských majetkov stal Dr. Lothar Popper (1887-1963), nositeľ najvyšších rakúsko-uhorských vyznamenaní z čias prvej svetovej vojny. Lotharov syn, Ing. Viliam Popper, umrel bez potomkov v cudzine. Okrem toho, že podporovali židovské náboženské obce a darovali pozemok na synagógu a cintorín v Bytči, boli aj patrónmi katolíckych kostolov na svojich panstvách. Patrilo im Považské Podhradie, panstvo Strečno s hradom, zámok vo Viedni a taktiež veľké množstvo pôdy a lesov v Poľsku i Maďarsku.

Neoklasicistická hrobka baróna Leopolda Poppera rozhodne patrí medzi zaujímavé architektonické diela. Je to veľký, vyše štyroch metrov vysoký panteón