Ústredný zväz židovských náb. obcí

Prednáška: Galantská ješiva v kocke

10.11.2022

Oživiť, vysvetliť či priblížiť fungovanie významnej ješivy v Galante dnešnému človeku, to bol jeden z cieľov prednášky Józsefa C.Lenárta, študenta Židovskej univerzity v Budapešti, ktorá odznela v nedeľu 6. novembra 2022 v Galante.

Na úvod vysvetlil samotný pojem ješiva.

Niet pochýb, že židovstvo považuje vzdelanie a vzdelávanie za jednu zo svojich priorít. Nemalú zásluhu na výchove mladých mužov mali v minulosti ješivy - rabínske učilištia školy, roztrúsené po celej Rakúsko-uhorskej monarchii. Žiaci v nich získavali vedomosti, ktoré neskôr využili v ďalších etapách života. Absolventi ješív sa neuplatnili iba ako rabíni, kantori či iní predstavitelia židovských komunít, ale získali základy aj pre iné, civilné povolania. Svet týchto škôl alebo učilíšť bol veľmi zaujímavý a prispôsobený miestam, v ktorých fungovali. Každé malo svoje špecifiká a osobnosti, vďaka ktorým tam mladí muži putovali.

V obecenstve sedeli Galanťania a aj návštevníci z okolia, ale najmä študenti Židovskej univerzity, ktorí sa venujú odboru manažovania komunít, nielen židovských. Ich vekové aj konfesijné zloženie bolo rôzne, pretože príslušnosť k judaizmu nie je podmienkou štúdia. József C. Lenárt vysvetlil podstatu štúdia v ješivách, a to na základe existujúcej odbornej literatúry, ale aj životopisných spomienok budapeštianskeho rabína Domána, ktorý v galantskej ješive onoho času sám študoval. Patrila medzi najvýznamnejšie v Uhorsku a študovali tam mládenci z celej monarchie. Prednáška vzdala hold významným rabínom, Buxbaumovi, Duschinskému a ďalším, ktorí vtláčali žiakom pečať ich osobnosti. Žiaľ, špecifický svet galantskej ješivy, podobne ako mnohých iných, zanikol v roku 1941. Prednáška, obohatená dobovými fotografiami, prispela k tomu, aby sa na túto súčasť židovskej histórie nezabudlo. Podujatie, ktoré sa konalo pod záštitou ŽNO v Galante, Nadácie Petra Pázmánya a Kresťanského spoločenstva v Galante, bolo súčasťou poznávacieho zájazdu študentov z Budapešti, ktorí spolu so svojimi pedagógmi navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, ako aj židovský cintorín a modlitebňu v Galante. Prednáška prispela k tolerancii medzi ľuďmi rôznych konfesií, ktorá je v každej dobe veľmi dôležitá.