Ústredný zväz židovských náb. obcí

Aktivity na židovských cintorínoch

30.07.2022

Ústredný zväz židovských obcí na Slovensku sa stará o desiatky židovských cintorínov. Financuje ich kosenie, opravu, obnovu. Sme vďační všetkým, ktorí v tejto záslužnej práci pomáhajú.

ŽIDOVSKÝ CINTORÍN V POVAŽSKEJ BYSTRICI

Po vybudovaní diaľničného viaduktu ponad Považskú Bystricu sa židovský cintorín ocitol priamo pod ním. V tom čase už bol pomerne zanedbaný a zarastal náletovými drevinami. Tento zanedbaný stav lákal vandalom, cintorín bol ľahkým terčom ich nevybúrenej energie. Napriek záujmu ľudí o bohatú históriu židovskej komunity v Považskej Bystrici, cintorín chátral až do roku 2020. V tom čase sa objavila na facebookovej stránke Historická Považská Bystrica informácia, že dobrovoľníci začínajú čistiť cintorín. Napriek pandémii sa stretávali na cintoríne a začali odstraňovať odpad a taktiež náletové dreviny. Začali s čistením najstaršej časti cintorína a postupne sa dostali k čisteniu najnovšej časti. Odpad plnil vrecia a kontajnery, dobrovoľníci odstraňovali popadané a spráchnivené stromy, popínavé rastliny a hrabali lístie. Lepšie počasie v tomto období umožňuje pomaly ukončiť práce. Pomocnú ruku, obzvlášť s odstraňovaním náletových drevín, podala ŽNO Trenčín, ktorá pre tieto práce poskytla pilčíka. Záverečnými prácami by bolo možné očistiť náhrobné kamene a cintorín zdokumentovať. Vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom.

ŽIDOVSKÝ CINTORÍN V MOJMÍROVCIACH

V Mojmírovciach sa Židia usadzovali už v 17. storočí. Podľa niektorých prameňov koncom 17. storočia existoval aj cintorín. Nachádza sa priamo v obci, v susedstve je evanjelický aj obecný cintorín. Pozemok je oplotený s viacerými vstupmi. Cintorín a pamätník obetí holokaustu na ňom umiestnený sú jediné pamiatky na židovské osídlenie, ktoré tu trvalo niekoľko storočí. Bolo násilne ukončené počas 2. svetovej vojny. Rady náhrobkov sú značne preriedené, straty sú spôsobené časom, vandalizmom aj krádežami, ale stále sa tu nachádzajú aj niektoré veľmi staré náhrobné kamene.

Po kosení prebehla pasportizácia počas leta 2021. Na jeseň bol cintorín zosnímkovaný dronom a fotografie boli použité ako základ pre presnú mapku cintorína. Náhrobky boli identifikované, údaje porovnané a doplnené pátraním v matrikách.

Náhrobky sú v 29 radoch, bolo nájdených spolu 249 hrobových miest. Čiastočne alebo úplne boli identifikované údaje o 224 pochovaných. Niektoré zo zvyšných náhrobkov by sa dali identifikovať po ich postavení, ďalšie sú natoľko zvetrané alebo poškodené, že identifikáciu neumožňujú. Nápisy sú v hebrejčine, hebrejsko-nemecké a hebrejsko-maďarské, ojedinele v slovenčine.

Na cintoríne odpočívajú viaceré významné osobnosti Mojmíroviec, napríklad rabíni Izak Wiener, Rafael Fried a Wilhelm Lichtenstern, pani Johanna Drach, ktorá veľkoryso prispela na stavbu synagógy, viacerí chazani, miestni učitelia, lekári, obchodníci a celé generácie miestnych židovských rodín. Cintorín používali aj obyvatelia okolitých obcí, predovšetkým zo Šalgova.

Zachované náhrobky majú okrem historického významu aj veľkú kultúrnu hodnotu. Najstarší identifikovaný náhrobok je z roku 1749 a na cintoríne sa pochovávalo aj po 2. svetovej vojne. Nájdeme na nich bežné symboly, ako sú žehnajúce ruky, levitský krčah, Dávidova hviezda /magen David/, koruna dobrého mena aj smútočné stromy. Výtvarne krásne spracované sú náhrobky so symbolom leva a zriedkavým symbolom dvoch leviatanov. Literárne hodnotné eulógie s častými odkazmi na Tóru rozprávajú bližšie o životoch ľudí, ktorých od nás delí aj niekoľko storočí.

Pasportizácia je určená ÚZŽNO. Mapka aj zoznam pochovaných sú k dispozícii prípadným návštevníkom na obecnom úrade v Mojmírovciach. O prácu prejavilo záujem aj regionálne múzeum a pobočka štátneho archívu v Ivánke pri Nitre a v anglickej verzii ju publikoval genealogický web Jewishgen.

ŽIDOVSKÝ CINTORÍN BELUŠA

Židovský cintorín v Beluši je poslednou pamiatkou a spomienkou na židovských obyvateľov obce.

Leží na jej konci, smerom na Visolaje, obkolesený starým múrom s novou bránkou. Založila ho miestna židovská komunita v polovici 19. storočia. Nie všetky náhrobné kamene sa zachovali, niektoré podľahli vplyvu času a iné boli odcudzené. Cintorín je udržiavaný miestnym obecným úradom.

Na jeseň 2021 bola uskutočnená pasportizácia cintorína. Boli vyfotografované všetky náhrobky, očíslované a identifikované, ich poloha bola zakreslená na mapku cintorína a bol vytvorený zoznam pochovaných. Na 92 nájdených náhrobkoch/hrobových miestach bolo identifikovaných 64 mien pochovaných osôb. Údaje z náhrobkov boli doplnené údajmi z matrík. Najstarší identifikovaný zosnulý je Izák Welward, ktorý zomrel 11. októbra 1855. Posledné, podľa náhrobkov zistené, úmrtie je paní Laury Krieser 31. októbra 1931. Na cintoríne pochovávali aj obyvateľov blízkych obcí Visolaje, Hloža, Dolné Kočkovce, Podhorany.

Autor článku: Peter Werner

Autori fotografií: Peter Trúchly, Miro Vrána, Ľudmila Pártošová